19 Haziran 2018 Salı

ABADOM Yönetmeliği

2471 defa okundu

 

AVRUPA BİRLİĞİ DOKÜMANTASYON, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (SDÜ ABADOM) YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine göre Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Avrupa Birliği Dokümantasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur. Merkezin kısaltılmış adı “SDÜABADOM”dir.

 

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Madde 2 — SDÜ ABADOM’in temel amacı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin ekonomik, hukuki, bilimsel, sosyo-kültürel ve siyasi işbirliği sürecini ve Avrupa Birliği’ne katılma konusunda izlenecek stratejileri yakından izlemek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne uyum ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

 

Merkezin bir diğer amacı ise Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların faaliyet alanlarına giren konularda incelemeler, bilimsel araştırmalar yapmak, bu kuruluşların yayınlarından oluşacak bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, çeşitli uluslararası kuruluşlar ile gerçekleştirilecek işbirliği sonucu edinilecek birikimi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.

 

Madde 3 — Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Avrupa'daki bütünleşme çabaları ve merkezin amaçları arasına giren diğer konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek,

b) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek, kitaplık ve arşiv oluşturmak,

c) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak,

d) Merkezin amaçları arasına giren konularda faaliyet gösteren Üniversite Birimlerinin AB destekleme programlarına katılımını sağlayan çalışmalar yapmak,

e)  Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek, öğrencilerin Avrupa Birliği ile ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve her türlü desteği sağlamak,                    

f) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

g) Yukarıda öngörülen faaliyetlerini daha etkin biçimde yerine getirmek için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki kurum ve kuruluşlarıyla ve aynı konularda araştırma yapan ve eğitim veren diğer merkezlerle işbirliğine girmek, ortak projeler hazırlamak ve bu projeleri uygulamak,

h) Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak,

ı) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

 

 

Merkezin Organları

Madde 4 — SDÜ ABADOM’in organları Yönetim Kurulu ve SDÜABADOM Müdüründen oluşur.

 

Yönetim Kurulu

Madde 5 — SDÜ ABADOM Yönetim Kurulu,

a) Merkez Müdüründen ve

b) İlgili Fakülteden ve gerekli görüldüğünde ilgili Yüksekokullardan Rektörce belirlenecek en fazla 8 adayın görevlendirilmesiyle oluşur.  SDÜ ABADOM Müdürü Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu SDÜ ABADOM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. 

Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlar; bunların SDÜ ABADOM Müdürünce uygulanışını denetler; gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütür ve yönetmeliğin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosu’na önerir.

SDÜ ABADOM Müdürü

Madde 7 — SDÜ ABADOM Müdürü, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için atanır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün dört aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

 

SDÜ ABADOM Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

Madde 8 — SDÜ ABADOM Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık eder.

c) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak ve personel gereksinimini belirler, karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna getirir; Yönetim Kurulunca karara bağlanan personel gereksinimini Rektöre sunar.

ç) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütür.

d) Her faaliyet dönemi sonunda, SDÜ ABADOM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar.

e) Eğitim, kurs, seminer vb. program ve faaliyetlerin ve projelerin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlar.

f) Müdür Yardımcılarını belirlemek ve onay için Rektöre sunar.

 

Merkez Müdür Yardımcılığı

Madde 9 — Rektör, SDÜ ABADOM Müdürüne yardımcı olmak amacıyla en fazla iki kişiyi Müdürün önerisi ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır ve Müdüre 6 aya kadar vekâlet edebilir. Müdür Yardımcısı Müdüre vekâleten katıldığı toplantılarda oy kullanır.

Müdür Yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenisi görevlendirilir.

Müdür Yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar; oy kullanma hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

Kadrolar

Madde 10 — Merkezin akademik, sağlık, eğitim, idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli ve uzman personel gereksinimi ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. 

Geçici Madde

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki dört ay içerisinde gerekli seçimler ve görevlendirmeler yapılır.

 

Yürürlük

Madde 12— Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmeliği Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.